• اطلاعیه ها

  • Amir Sepahvand

   راه اندازی بخش دریافت انجمن   ۱۶/۰۱/۱۶

   در این بخش میتوانید پروژه ها ، نقشه ها ، مقاله ها و ... خود را ارسال نموده و به اشتراک بگذارید. نکته:برای ارسال فایل ابتدا باید عضو انجمن شوید. آموزش تصویری ارسال فایل در بخش دریافت بزودی در انجمن قرار داده خواهد شد. ورود به بخش دریافت (اینجا کلیک کنید)
 • مطالب مشابه

  • توسط fazasaze
   امروزه استفاده از سازه ی فضاکار جهت پوشش مكانهاي وسيع بدون وجود ستونهاي داخلي نظيراستاديومهاي ورزشي،آشيانه هاي هوا پيما،سالنهاي بزرگ تجاري وغيره تنها راه حل ممكن بشمار ميرود.
   ازميان انواع مختلف سازه ي فضاكار جهت پوشش مكانهاي نه چندان وسيع،استفاده ازشبكه هاي تخت دولايه بدليل سهولتهاي اجرايي رواج بيشتري دارد.بنابراين يافتن طرح بهينه اين نوع سازه ها مي تواند هزينه هاي تمام شده را كاهش دهد.
   دراين زمينه افرادمختلف،تحقيقات متعددي برروي بهينه سازي هندسي،بهينه سازي اندازه وبهينه سازي شكل شبكه هاي تخت دولايه انجام داده اند.بعنوان مثال ابراهيمي [1] براي بهينه سازي شكل سازه ي فضاكار تخت دولايه تحت بارهاي ثقلي، ازروش الگوريتم وراثتي استفاده كرد.اومجموع نيروهاي داخلي اعضا رابعنوان تابع هدف انتخاب نمود.سلاجقه و مشايخي[2] ازالگوريتم وراثتي جهت يافتن شكل بهينه سازه ی فضاکار تخت دولايه استفاده نمودند.آنهاسطح مقطع اعضا ونيزوجود وعدم وجودگره هاوستونهاي سازه رابعنوان متغيرهاي طراحي وقيمت اعضا،گره هاو لایه ها
  • توسط fazasaze
   بهینه سازی ارتفاع و تعیین محل بهینه ستون های سازه های فضاکار تخت سه لایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   واژه های کلیدی: سازه های فضاکار تخت ، بهینه سازی ارتفاع،الگوریتم ژنتیک،عملگر انتخاب، عملگر پیوند
   چکیده :
   دراین مقاله جهت بهینه سازی سازه های فضاکار تخت سه لایه، سطح مقطع تمامی اعضاارتفاع شبکه ونیز وجودوعدم وجود ستونها بعنوان متغیرهای طراحی و وزن سازه بعنوان تابع هدف انتخاب میشود.
   قیود مسئله بهینه سازی شامل حداکثر تغییر مکان گره ها و حداکثر تنش و ضریب لاغری اعضا و نیز پایداری سازه می باشند که این مقادیر در پنج حالت مختلف بارگذاری که ترکیبی از بارهای ثقلی و جانبی است تعیین میشوند و مقادیر مجاز با استفاده از ضوابط آئین نامه استخراج می گردد به منظور کاهش زمان طراحی  ستون ها گروه بندی شده اند.
   مقدمه
   درمیان روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت جاندار، الگوریتم ژنتیک از تکامل یافته ترینها به شمار می رود.
   الگوریتم ژنتیک براساس اصول تکاملی طبیعی موجودات زنده پایه ریزی شده است درطبیعت افرادی که دررقابت برای دستیابی به منابع محدودی مانندی غذاوسرپناه پیروزمیشوند،باقی میمانندوتولید مثل میکنند.
   برتری این افراد مدیون ویژگی فردی آن هاست که تاحد زیادی تحت تاثیر ژنهای آن ها قرار دارد.
   اصول اولیه الگوریتم ژنتیک توسط جان هلند، همکاران و دانشجویانش در دانشگاه میشیگان ایالات متحده در سال 1975، ارائه شده.
   پس ازاین گزارش مقدماتی،تحقیق در جهت توسعه چارچوب ریاضی این الگوریتم و بطور همزمان در زمینه کاربردهای آن ادامه یافت.
   درزمینه مهندسی سازه،افراد مختلفی نشان دادندکه الگوریتم های ژنتیک،مناسب ترین روش برای بهینه سازی سازه هابا متغیرهای گسسته میباشند.
   مثلاَ درسال1992راجیو وکریشنامورتی،ازروش الگوریتم ژنتیک ساده واصلاح شده ای که گلدبرگ پیشنهاد داده بودبرای بهینه کردن خرپاها استفاده کردند.
   در سال 1995، هاجلا ولی ، روشی  دو مرحله ای برای بهینه سازی شکل خرپاها ارائه نمودند. در همین سال، اوساکی برای یافتن شکل بهینه خرپاها تحت اثر چندین حالت بارگذاری، از روش الگوریتم ژنتیک بهره برد.
   درمقاله حاضرجهت بهینه سازی شبکه سازه های فضاکار تخت سه لایه،ابتداسازه باتمام ستونهاوارتفاع مساوی دولایه ایجادمیشودکه سازه پایه نامیده میشود(شکل1).
   سپس متغیرهای طراحی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک به نحوی تعیین میگردندکه وزن سازه حداقل گشته وقیود مسئله بهینه سازی نیزارضا گردند.
   به دلیل تقارن شکل وبارگذاری وبه منظور کاهش فضای طراحی هرگره بصورت مجزاحذف نمیشودبلکه گره هابصورت هشت ویاچهارگرهی حذف میشوند(جدول1).

   الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شکل سازه های فضاکار تخت
   درالگوریتم ژنتیک،متغیرها بوسیله رشته هایی از اعداد( در اینجا دودویی) که به آن ها ژن گفته می شود،مشخص می شوند.
   از کنارهم قراردادن رشته های مربوط به هرمتغیر،رشته ای باطول ثابت ایجاد میشودکه کروموزم یافردنامیده میشود.
   هرفردنشان دهنده یک نقطه پاسخ درفضای جستجو است.پس ازتعیین رشته مربوط به هرفردتعداد مشخصی ازرشته هابصورت تصادفی ویا انتخابی ایجاد میشوندکه به آن ها جمعیت اولیه گفته میشود.
   سپس الگوریتم ژنتیک بااستفاده ازعملگرهای احتمالی،در چندین تکرار یا نسل،جمعیت جدیدی را جایگزین جمعیت قبلی می کند که در توالی نسل ها، برازندگی متوسط افرادافزایش می یابد.
   این روند تا رسیدن به جواب بهینه و یا ارضای شرط همگرایی ادامه می یابد.
   متغیرهای مسئله بهینه سازی شکل سازه های فضاکار
   وجود و عدم وجود ستون ها
   برای تعیین وجودوعدم وجودهرستون ازیک ژن یک بیتی استفاده میشود.بدین ترتیب اگرمقداربیت یک باشدبمعنی وجودواگرصفرباشد،به معنی عدم وجودآن ستون است.
   مقاطع عرضی اعضا
   استفاده از متغیرهای مربوط  به مقاطع عرضی اعضا شامل دو مرحله است :
   3-2-1-  رمز گذاری
   طول زیررشته مربوط به مقاطع عرضی اعضا بستگی به تعداد متغیرهای مستقل برای هر عضو دارد. اگر بتوان مقطع عرضی عضو iام را از بین m پروفیل انتخاب نمود، طول زیر رشته مربوط به سطح مقطع عضوi ام(li)، از رابطه زیر تعیین می شود :

   3-2-2- رمز گشایی
   ابتدا زیر رشته با ارقام دودویی، با استفاده از رابطه زیر به عدد دهدهی I تبدیل می شود :

   در رابطه فوق،l طول زیر رشته و c(i) مقدار عددی بیت i ام است که مقدار آن صفر و یا یک می باشد. در مرحله بعد با ایجاد تناظر یک به یک از I به مجموعه نیم رخ های عرضی،مقدار فیزیکی نیمرخ عرضی هر عضو تعیین می شود.
   ارتفاع شبکه
   در این مقاله برای بدست آوردن فاصله بهینه هر کدام از دو شبکه بالا و پایین از شبکه میانی از یک کروموزم شش بیتی استفاده شده است که پس از رمز گشایی این کروموزم با استفاده از رابطه (2)، عدد بدست آمده در عدد 5 ضرب شده و با Hmin  که در اینجا L/40(L عرض زمین) در نظر گرفته شده است جمع می شود و به نزدیکترین عدد مضرب 5 گرد می شود. باتوجه به نیروهای داخلی،ستون ها، اعضای شبکه بالا، پایین، میانی و نیز اعضای قطری بالا و پایین هریک به سه تیپ گروه بندی شده اند بنابراین در مجموع،اعضا به 18 تیپ تقسیم می شوند. اگر مقاطع عرضی را بتوان از 8 نوع پروفیل مختلف انتخاب نمود، طول زیر رشته مربوط به هر تیپ، با استفاده از رابطه(1) عبارت است از :

   بنابراین طول کروموزم که از کنارهم قراردادن زیر رشته های مربوط به متغیرهای طراحی ایجاد میشود،بصورت زیر بدست می آید:

   حال فرض کنید که کروموزم نشان داده شده در شکل(2)، یکی از افراد جمعیت اولیه باشد:

   مشخصات سازه حاصل از رمزگشایی آن بصورت زیر می شود:


   2-شکل سازه:با توجه به قسمت مربوط به وجود وعدم وجودگره ها،فقط بیت اول صفراست.بنابراین،گره های موجوددرردیف اول جدول(1)،حذف خواهند شد.باحذف این گره شکل سازه بصورت زیرخواهد بود(شکل 3).

   3 – سطح مقطع اعضا: با استفاده از رابطه (2) شماره پروفیل مربوط به اعضای هر تیپ محاسبه می شود:

   اینک میتوان باایجاد تناظریک به یک بین شماره حاصل ازرمزگشایی متغیرهاوشماره هرپروفیل درجدول،مشخصات فیزیکی مقاطع عرضی اعضای هرتیپ رابدست آورد.
   4 – ارتفاع شبکه بالا:

   تابع هدف و تابع هدف اصلاح شده
   تابع هدف درمسئله بهینه سازی ارتفاع و تعیین محل بهینه ستون های سازه های فضاکار تخت بصورت زیر است

   که دراین رابطهWوزن سازه فضاکارو li,Ai,r,m بترتیب تعداد،چگالی اعضا،سطح مقطع وطول عضو iام است.قیود مسئله عبارتنداز.

   که در روابط فوق، n تعداد درجات آزادی سازه، co تعداد حالات بارگذاری مختلف،m تعداد اعضا، sik تنش در عضو i ام و در حالت بارگذاری K ام،  تنش مجاز عضو iام و در حالت بارگذاری kام، ujk تغییر مکان درجه آزادی jام و درحالت بارگذاری K ام و تغییر مکان مجاز درجه آزادی j ام،li ضریب لاغری مجاز عضو iام و در حالت بارگذاریKام برای تبدیل تابع مقید و نا مقید، ابتدا ضریب نقض محدودیت کل سازه با استفاده از رابطه زیر تعیین می شود.

   که دررابطه فوق P ضریب نقض محدودیت کل سازه،m تعداد اعضا،nتعداد درجات آزادی سازه و coتعدادحالات بارگذاری مختلف میباشد.سپس تابع هدف اصلاح شده یاتابع هدف نامقیدبصورت زیرمحاسبه می گردد.

   دراین رابطهWmوزن اصلاح شده،Wوزن،Oضریب نقض محدودیت سازه وPضریبی است که مشخص میکند،طرح نقض کننده محدودیتها،به چه اندازه درایجاد نسلهای بعدی تاثیرداشته باشد.
   تابع برازندگی
   الگوریتم ژنتیک برای مسائل بیشینه سازی کاربرددارد.بنابراین درمسائل کمینه سازی،تابع هدف ازیک عدد ثابت وبزرگ کم میشود وبه تابع حاصل تابع برازندگی اطلاق میگردد:

   دراین رابطه،Fi تابع برازندگی طرح i ام،Wm maxو Wm minبترتیب بیشترین وکمترین مقدارتابع هدف اصلاح شده درنسل موردبررسی است.
   عملگر انتخاب
   این عملگردرهرنسل،برای افراد بابرازندگی بیشترشانس بیشتروبرای افراد بابرازندگی کمتر،شانس کمتری برای بقاومشارکت جهت تولیدنسل بعد ایجاد میکند.
   دراین مقاله ازروش انتخاب برگزیده یاردیفی استفاده شده است.
   عملگر پیوند
   دراین عملگر،ابتداازاستخرآمیزش،دوکروموزم بعنوان والدین انتخاب میشودوسپس باتعیین موقعیتهای تصادفی ازکروموزم های والدین ومبادله اعدادبیتهای بین این موقعیت ها،دوکروموزم جدیدایجاد میشود.
   عملگر جهش
   درعملگر جهش ابتدا بیتی تصادفی ازطول کروموزم تعیین میشود وسپس مقداراین بیت ازیک به صفر و یابالعکس تغییرمی یابد.
   مثال عددی
   دراین قسمت،شکل سازه فضاکار بهینه درشکل5و6 نشان داده شده ووزن سازه،باحالتی که درآن ارتفاع ثابت وتمامی ستونها وجود دارند،مقایسه میگردد.
   مشخصات مصالح مصرفی، نیروهای وارد به سازه و نیز مقادیر مجاز برخی از قیود به صورت زیر است :

   در روابط بالا Fy,r,E به ترتیب مدول الاستیسته، چگالی و تنش تسلیم فولاد،جابجایی مجاز افقی گره i ام از سطح زمین، L1 و L2 به ترتیب ابعاد زمین در جهت کوچکتر و بزرگتر، hcطول ستون ها، جابجایی مجاز قائم گره های شبکه دولایه، Exو Ey به ترتیب نیروی جانبی در جهت x و y ،Wdl وزن پوشش و تاسیسات سقف،Ws وزن سازه های فضاکار تخت می باشد.

   کهDوSبترتیب،قطرخارجی وضخامت لوله ها برحسب سانتیمترمیباشد.پس ازانجام بهینه سازی،فاصله بهینه شبکه بالاوپایین ازشبکه میانی ونیزمحل بهینه ستونهادرشکلهای(5و6)نشان داده شده است.


   مشخصات سازه بهینه بصورت زیر است :
   تعداد ستونها16عددو وزن سازه 48533 کیلوگرم میباشد وارتفاع شبکه بالا از شبکه میانی 105 سانتیمتروارتفاع شبکه پایین ازشبکه میانی275سانتیمترمیباشد.
   که وزن سازه پایه 4/51177 کیلوگرم بوده است که درصد کاهش وزن سازه، بصورت زیر قابل محاسبه است :

   درصد کاهش تعداد ستون ها نیز 55% می باشد.
   نتیجه گیری
   در این مقاله جهت بدست آوردن فاصله بهینه شبکه سازه های فضاکار تخت بالا و پایین از شبکه میانی و نیز محل بهینه ستون ها در سازه های فضاکار تخت مربع با ستون گذاری یکسان در چهار طرف الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به مثال های حل شده، در سازه ای با شرایط مشابه فاصله بهینه شبکه تخت بالا از شبکه میانی بین L/29 تا L/35 و فاصله بهینه شبکه تخت پایین از شبکه میانی بین L/13 تاL/14  بدست آمده است که L عرض زمین می باشد تعیین محل بهینه ستون ها با استفاده ازیک قاعده کلی امکان پذیر نیست و بایستی بازای تعداد تقسیمات مشخص شبکه سه لایه، محل بهینه ستون ها را تعیین نمود.
   تهیه کنندگان :کامران محمدی ،حسین ابراهیمی فرسنگی
   مرجع : http://fazasazeh.ir
    
    
  • توسط fazasaze
    رفتار شبکه های فضاکار دو لایه
   بررسی ضریب رفتار شبکه های فضاکار دو لایه
   واژه های کلیدی : سازه های فضاکار، شبکه های فضاکار دولایه،آنالیز خطی،آنالیز غیرخطی،ضریب رفتار
   چکیده
   استفاده روزافزون ازسازه های فضاکاربدلایل مختلفی ازجمله:زیبایی،سبکی،خوشرفتاری دربرابرزلزله های بوقوع پیوسته وپوشش دهانه های بزرگ باعث جلب توجه محققین ومهندسین به اینگونه سازه هاگردیده است.
   معماری مناسب،اجرای سریع،تناسب قیمت،طراحی ایده آل و…. سبب شده تا شبکه های فضاکار دولایه ازتوجه خاصی دربین دیگرسازه های فضاکاربرخوردارباشند.
   هدف از این مقاله بررسی ضریب رفتار شبکه های فضاکار دولایه، تحت تاثیر نیروهای قائم زلزله می باشد.
   ابتدا شبکه هایی  با تغییر در ارتفاع بین دولایه، طول اعضا شبکه های فوقانی و تحتانی و همچنین نوع شبکه فوقانی و تحتانی با استفاده از نرم افزار FORMIAN تهیه و سپس مطابق با آیین نامه های موجود طراحی سازه های فولادی، طراحی و مقاطع بهینه اعضای سازه مشخص گردیدند.
   در مرحله بعد با استفاده از روش های معمول آنالیز غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی و با بار استاتیکی زیاد شونده،آنالیز پوش آور روی سازه انجام گرفته تا سازه از حالت خطی خارج گردیده و وارد مرحله غیرخطی  شود که با افزایش بار،سازه به حالت ناپایدار در آمده و در نهایت خراب میشود که از حاصل نتایج این سری آنالیزها، منحنی های نیرو- تغییر شکل برای هر سازه در جهت قائم رسم شده و ضریب رفتار تک تک سازه ها و با یکدیگر مقایسه میشوند.
   مقدمه
   ضریب رفتار سازه(R)، در آیین نامه های زلزله نشانه مقاومت ،پایداری، شکل پذیری،نحوه خرابی سازه در زلزله، قدرت جذب انرژی نیروهای جانبی،مقاومت اضافه در تغییر شکل های زیاد،میرایی و رفتار کلی سازه در مقابل زلزله می باشد و به نوع سیستم ساختمان،سطح تکنولوژی مصالح، روش های طراحی،اجرا و نظارت همچنین مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ساختمان سازی بستگی دارد.
   بدین معنی،هراندازه مقداراین ضریب کم باشدنیروی برشی پایه زیادتری برای طرح سازه منظورمیشودکه باعث اتلاف هزینه اضافی درساختمان میشود.
   ولی هرچه مقدار این ضریب بیشتر باشد قابلیت اطمینان به جذب انرژی توسط سازه بیشتر و سازه سریعتر از ناحیه الاستیک خارج شده و تعداد مفاصل پلاستیک بیشتری تشکیل میشود که نشان دهنده شکل پذیری و قدرت جذب انرژی بیشتر سازه میباشد.
   مقادیرزیادی یا کمی پارامترهایی همچون تغییر شکل سازه، پایداری، میرایی، شکل پذیری و …. هریک تاثیری بر سیستم سازه میگذارند.
   پس بهترین آنها زمانی است که مقدار ضریب رفتار بهینه باشد.
   ضریب Rازیک طرف تاثیرقابل توجهی درطراحی بهینه ساختمان داشته و ازطرف دیگر نقش مهمی درقابلیت سرویس دهی ساختمان درزلزله دارد.
   پس این ضریب برای تعیین نیروهای زلزله به خصوص در سازه های فضاکار دولایه یکی از ضرایب مهم می باشد.
   با توجه به مرجع [2] و مطابق تفسیر [National Earthquake Hazard Reduction Program] NEHRP ضریب R را بصورت یک ضریب تجربی برای تبدیل پاسخ و به منظور به حساب آوردن دو عامل میرایی و شکل پذیری در یک سیستم سازه ای، در تغییر مکان های بزرگ نزدیک به تغییر مکان های نهایی سیستم تعریف می کند که صفت “تجربی” در تعریف بالا یعنی هیچ تکنیک اساسی  برای محاسبه مقادیر R در آیین نامه های مختلف وجود ندارد.
   در ایران تحقیقات  و بررسی های زیادی  در این مورد انجام  نشده و ضرایب R پیشنهاد شده در آیین نامه زلزله ایران با توجه به سیستم های مشابه سازه ای در آیین نامه های سایر کشورها انتخاب شده است و با توجه  به قضاوت مهندسی تهیه کنندگان اولیه، این مقادیر تعدیل شده اند.
   درمحاسبه ضریب رفتارپارامترهای زیادی که بعضی دربالا گفته شدموثرندامابدلیل پیچیدگی محاسبه فقط درسه ضریب خلاصه گردیده کلیه عوامل راشامل میگردد.
   دراین مقاله،تاثیرات ارتفاع بین دولایه،طول عضولایه های تحتانی وفوقانی ونوع شبکه درضریب رفتار سازه های فضاکار دولایه بررسی شده است.
   مدل سازی سازه فضاکار دولایه
   اعمال تحلیل غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی ابتدا باید توسط تک عضو صورت پذیرد.
   پس جهت آنالیزغیرخطی مصالح بایستی از المان غیرخطی در نرم افزار ANSYS استفاده شود.
   که بعد ازتحقیق و بررسی رفتار هرکدام ازالمانها نتایج حاصل گردیدکه بایستی برای آنالیز از المان هایBeamاستفاده شود که این المانها هریک رفتار غیرخطی وخطی مخصوص به خود را دارند.
   برای مدل سازی تک عضو از المان سه بعدی غیرخطی  Beam189 استفاده می شود. این المان رفتار غیرخطی داشته و توسط چهار گره (دو انتها،وسط و خارج از المان) تعریف می شود. عیب عمده این المان قابلیت آزاد سازی درجات آزادی چرخشی انتهایی المان است. چون در سازه های فضاکار همه اعضای خاصیت دو سرمفصل را دارند، به ناچار می بایست این مشکل توسط دو المان Beam44 که خاصیت آزاد سازی درجات آزادی چرخشی را دو انتها دارند، حل گردد. پس در هر تک عضو از یک المان Beam 189 و دو المان Beam44 استفاده می شود.
   رفتار فولاد بصورت غیرخطی در نظر گرفته شده است که در سازه های فضاکار اعضا با مقاطع لوله ای توخالی تعریف میشوند و برای در نظرگرفتن رفتار کمانشی عضو در اثر نیروی محوری بایستی یک انحنای اولیه به المان  وسطی عضو(Beam 189) داده شده باشد تا پس از وارد شدن،اولین گام نیروی محوری، همزمان کمانش در عضو صورت پذیرد.
   برای دستیابی به این مهم ابتدا چندین نمونه از عضو ساخته شده از یک، دو و سه المان Beam 189 با لاغری های مختلف توسط نرم افزار کامپیوتری مورد آزمایش قرار گرفته و مقادیر خطای آن ها با مقادیر تئوری مقایسه شده و کمترین خطای ممکن حاصل از آن عبارتست از : عضوی با دو المان خطی Beam44 به طول b/10(b طول عضو) از دو انتهای عضو و یک المان غیر خطی Beam 189 در وسط با انحنای اولیه  004/0 .
   حال برای مدل کردن شبکه های فضاکار دو لایه، ابتدا شکل یک سازه فضاکار دو لایه که لایه فوقانی آن شبکه قطری و لایه تحتانی آن شبکه مستطیلی میباشد با ارتفاع و طول عضوهای مختلف تولید (شکل 2) و سپس آنالیز و طراحی بهینه روی آن صورت میگیرد. مقاطع اعضا به سازه تخصیص داده شده و دوباره سازه آنالیز می گردد و این سیکل تا طرح بهینه سازه ادامه می یابد.
   کلیه مقاطع بدست آمده، به یک نرم افزار آنالیز غیرخطی سازه ها برده شده و تمام شرایط مدلسازی از جمله شرایط تکیه گاهی و شرایط مفصلی دو سراعضا تعریف میشوند و با آنالیز پوش آور و با روش حل معادلات غیرخطی نیوتن – رافسون آنالیز غیرخطی انجام میگردد.
   نتایج بصورت نمودارهای نیرو – تغییر مکان برای ارتفاع و طول اعضای مختلف ترسیم میشوند.
   همین روندبرای دیگرشبکه های دولایه بالایه تحتانی مستطیلی،لایه های فوقانی قطری وچهارطرفه انجام گرفته ودرنهایت نمودارنیرو–تغییرمکان باشرایط بالاترسیم میشوند.
   بررسی آنالیز غیر خطی سازه های فضاکار دو لایه
   رفتارغیر خطی سازه های دو لایه در برگیرنده خرابی اعضای تکی است که اگر سازه در اثر خرابی این اعضا به مکانیزم تبدیل شود، دچار کمانش کلی شده و تغییر مکان ها به میزان زیادی افزایش می یابد سپس بایستی با اطلاعات کافی رفتار حالت الاستیک تا پس کمانش سازه را مورد بررسی قرار داد که محققین زیادی در این خصوص تحقیق نموده اند.
   برخی روش های آنالیز کمانشی عبارتند از : روش خطوط گسیختگی، جایگزینی عضو کمان کرده، اصلاح سختی عضو کمانه کرده و روش های المان محدود پس با توجه به قدرت و سرعت پردازش اطلاعات بوسیله کامیپوتر، در این تحقیق از روش المان محدود استفاده گردیده که استفاده از این روش نیازمند سه مرحله مدل سازی سازه با المان های با طول معین، اعمال شرایط تعادل و سازگاری بین تغییر مکان های داخلی اعضا و استفاده از روش سختی یا نرمی می باشد. رفتار غیرخطی تمام سازه ها شامل دونوع غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی می باشد.
   درروش آنالیزغیرخطی مصالح،رفتارغیرخطی وابسته به زمان،خزش،آسودگی ودیگرخواص مصالح میباشندواگرمستقل ازسرعت بارگذاری باشدوابسته به سه پارامترمعیارتسلیم،قانون جریان وقانون سخت شوندگی میباشد.
   براساس مطالب گفته شده برای در نظر گرفتن رفتار فولاد بایستی منحنی تنش- کرنش و مدول الاستیسته،E را تعریف نمائیم.
   لذا نقطه ابتدا منحنی در مبدا و نقطه انتها در نقطه تسلیم (sy,ey) میباشد و در صورت در نظر گرفتن خط دوم به صورت موازی محور کرنش ها، رفتار الاستوپلاستیک کامل مورد نظر بوده اما برای تاثیر اثر سخت شوندگی کرنش در فولاد خط دوم را باشیب بزرگتر از صفر در نظر می گیریم.
   پس در مدل سازی از فولاد با منحنی تنش – کرنش ( شکل 1) استفاده میشود.


   محاسبه ضریب رفتار
   مفهموم ضریب رفتار براین اساس است که یک قاب لرزه ای با جزئیات خوب اجرا شده می تواند تغییر شکل های زیادی را بدون فرو ریزش تحمل نماید(رفتار شکل پذیر) و مقاومتی علاوه بر مقاومت طراحی از خود نشان دهد که اغلب به رزرو مقاومت معروف است.
   ضریب رفتاربه نسبت نیرویی که تحت یک حرکت لرزه ای زمین اگرسیستم کاملاارتجاعی عمل کند(طراحی الاستیک)به نیروی طراحی ازپیش تعیین شده درحالت حدی مقاومت گفته میشود.
   ضریب رفتارازروی منحنی نیرو- تغییر مکان سازه هادرحالت آنالیزخطی وغیرخطی(شکل 2) بدست می آید وشامل قسمت های ذیل است:

   ضریب کاهش نیرودراثر شکل پذیری(Rm):عبارتست ازخارج قسمت نیروی نهایی وارده به سازه درصورتیکه رفتارسازه الاستیک باقی بماند(Ve)به نیروی متناظرباحد تسلیم عمومی سازه درهنگام تشکیل مکانیزم خرابی(Vy).

   ضریب اضافه مقاومت(Rp):عبارتست ازخارج قسمت متناظرباحدتسلیم کلی سازه درهنگام تشکیل مکانیزم خرابی،(Vy)به نیروی متناظرباتشکیل لولاخمیری درسازه(Vp).مقداراین ضریب برای سازه حدود5/1الی3میباشد.

   ضریب تنش مجاز (Rw) : عبارتست از ضریبی که براساس نحوه برخود آیین نامه ها با تنش های طراحی ( بار مجاز یا نهایی) تعیین می شود و برابراست با نسبت نیرو در حد تشکیل اولین دولای خمیری (Vp) به نیروی در حد تنش مجاز (Vw). مقداراین ضریب حدود 5/1 تا 7/1 در اکثر سازه ها می باشد.

   باتوجه به اینکه در سازه های فضاکار از لوله توخالی با مقطع دایره ای استفاده شده پس :

   ضریب رفتار سازه های فضاکار دو لایه
   در این مقاله سه تیپ شبکه های فضاکار دولایه تحت عنوان مدل هایA,B,C موردبررسی قرارگرفته اند که عبارتند از :
   مدل A : شبکه فوقانی چهار طرفه و تحتانی شبکه مستطیلی.
   مدل B : شبکه فوقانی مستطیلی و شبکه تحتانی مستطیلی.
   مدل C : شبکه فوقانی قطری و شبکه تحتانی مستطیلی.
   دراین سه مدل ارتفاع بین دولایه (h)وطول عضو (b)میباشد ونتایج بصورت نسبت دوپارامتر b و h بطول دهانه Sمیباشند(شکل 3).

   کلیه ضرایب رفتار حاصل ازسه تیپ مدل شبکه های فضاکار دو لایه بررسی گردیده و در ادامه آورده شده اند.


   نتیجه گیری
   با توجه به اینکه میانگین ضریب رفتار به ترتیب در هریک از مدل های A،B،C برابر 2.63، 2.45، 2.76  بوده و میانگین برای سه مدل 2.60 میباشد نتیجه میگیریم که شبکه های فضاکار دو لایه از شکل پذیری زیادی در جهت قایم برخوردار نبوده و ضریب رفتار بسیار کمتر نسبت به دیگر سازه ها دارند. ازمقایسه ضرایب رفتارسه مدل بالا میتوان نتیجه گرفت که استفاده ازروش تحلیل استاتیک معادل برای آنالیزاین سازه هامناسب نمی باشد. باتوجه به پایین بودن ضریب رفتاروتغییرات زیاد آن دربین مدلهای مختلف شبکه های فضاکار دولایه،توصیه میشودجهت تحلیل سازه فضاکاردولایه ازروشهای آنالیزغیرخطی مستقیم استفاده گردد. تهیه کننده : احسان عراقی زاده
   منبع : http://fazasazeh.ir